Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Irányelvek

Az adatkezelő adatai:

Szervezet neve: Felnőttképzők Szövetsége

Székhely, postacím: 1037 Budapest, Jablonka út 103.

Honlap: https://fvsz.hu

Képviselő: dr. Zsuffa Ákos elnök, e-mail címe: elnok@fvsz.hu, FVSZ titkárság telefonszáma: +36 30 436 1240

Az adatkezelő a továbbiakban: „Adatkezelő”.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az Adatkezelő kapcsolattartóként Bozsik Boglárka titkárságvezetőt jelölte ki, melyre tekintettel Ön a Felnőttképzők Szövetségével az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Bozsik Boglárka titkárságvezető, email címe: fvsz@fvsz.hu, telefonszáma: +36 30 436 1240

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és az Európai Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Általános megjegyzések

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) alapján az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

GDPR hatályos szövege innen elérhető: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

A Felnőttképzők Szövetsége honlapjára való belépés csak a Belépési nyilatkozat megtétele, a szükséges dokumentumok mellékelése, és a tagdíj megfizetése után lehetséges, azaz kizárólag tagok számára.

A Belépési nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

Belépési nyilatkozat

A hírlevelet is csak regisztrált tagok kapják.

Sütik

Ha ellátogatunk a weboldalra (www.fvsz.hu) oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

Weboldalunk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram – ám ezen adatokat kizárólag honlapunkkal kapcsolatos elemzésre, a trendek és a statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel. Az adatokat a feldolgozás után megsemmisítjük.

A honlapra történő bejelentkezéskor (amely csak FVSZ Tagoknak lehetséges) több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Semmilyen módon nem vagyunk felelősek más weboldalak eljárásmódjáért, illetve azok tartalmáért.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A részünkre tudatosan átadott személyes adatokat csakis arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották. Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából semmilyen körülmények között harmadik félnek nem adjuk tovább.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A Belépési nyilatkozat után regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. A honlap rendszergazdái ezen információkat megtekinthetik és szerkeszthetik.

Az Ön személyes adatait addig kezeli az Adatkezelő, amíg Ön az adatkezelővel a szerződést megköti, azaz a Belépési nyilatkozat kitöltése, szükséges dokumentumok beküldése és a tagdíj befizetésre kerül. A szerződés megkötését követően kizárólag az Önnel szerződést kötő szervezet fogja az Ön adatait kezelni a szerződésben megjelölésre kerülő feltételek szerint. Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, az Adatkezelők az Ön által jelentkezése során megadott személyes adatait törlik. Az Adatkezelők törlik az Ön személyes adatait akkor is, ha Ön a jelentkezést követően a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, és az általa megbízott adatfeldolgozó azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő és az általuk megbízott adatfeldolgozó bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy az Adatkezelő és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki ezek szervezésével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval.

A személyes adatok tárolásának biztonságát az Adatkezelő nagy szaktudással rendelkező rendszergazdái folyamatosan ellenőrzik.

Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók, és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

A Felnőttoktatók Szövetsége tagságnak két szintje van: a normál, és az FVSZ MIR rendszert használóké.

A MIR anyagokhoz, rendezvényekhez kizárólag MIR-t használók férnek hozzá, a többieknek belépés (tagi azonosítás) után  sem látható a MIR és ennek információi.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) nyújtható be. A NAIH elérhetőségei:

  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36-1-391-1400
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: http://naih.hu/

A fenti jogsérelem esetén – panasztételi jogától függetlenül – jogában áll bírósághoz is fordulnia.

A jelen tájékoztatóban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben az 1999. évi LXXVI. Tv. (Szjt), valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Személyiségi jogokról bővebben: Tájékoztató