Etikai kódex

A Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége /továbbiakban: Szövetség/ Etikai Bizottsága /továbbiakban: EB / joga és kötelessége, hogy őrködjön a szövetségi tagok működésének tisztessége felett. Az Etikai Kódexben megfogalmazott tevékenység nem jelenthet jogszolgáltatást. Az EB szerepe csak az etikai szabály megsértésének megállapítása és indokolt esetben eljárás kezdeményezésére terjed ki. Etikátlannak kell tekinteni mindazt ami nem törvényes. Az Etikai Kódex csak azokra az eljárásokra és esetekre tér ki, amelyeket a törvény nem szabályoz.

 1. Az Etikai Bizottság statútuma

  1. Az EB tagjai az eljárások során állásfoglalásaiban etikai kódex alapján döntenek.
  2. Az EB feladatait a Szövetség alapszabályában meghatározott módon látja el, legfontosabb tevékenységi köre:
   • őrködni a felnőttképzés szakszerű művelésének tisztessége felett
   • indokolatlan vádaskodás, jogtalan támadás esetén az EB javaslatot tesz az  Elnökségnek, védelmet nyújtani a szövetségi tagok részére,
   • eljárni a magatartási szabályok megsértői ellen,
   • őrködni a piaci magatartás tisztessége fölött.
  3. Az EB elnökének feladata a tárgyalások levezetése és az EB működésének  irányítása.
  4. Az EB állásfoglalása elítélő, felmentő vagy erkölcsi védelmet nyújtó lehet. Az EB köteles állásfoglalását indokolni.
  5. Az EB eljárást indíthat:
   • közvetlen az EB-hez eljuttatott panasz, bejelentés vagy megkeresés alapján
   • az Elnökség kezdeményezésére.
  6. Tekintettel arra, hogy az EB mindennapi gyakorlatban előfordulható valamennyi elképzelhető etikai esetre előre nem térhet ki, ezért az Etikai Kódex  csak az alapvető kérdésekkel foglalkozik, a fontosnak ítélt kérdésekről folyamatosan sorszámozott állásfoglalásokat ad ki. Az állásfoglalások az Etikai Kódex mellékleteit képezik.
 2. A tanfolyamok meghirdetése
  1. A Szövetség tagjai kötelesek korrekt tájékoztatást adni magukról, valamint tanfolyamaikról. Etikátlan minden olyan állítás, amely megtévesztő, félreérthető, félrevezető.
  2. A tanfolyamok meghirdetése nem sértheti más, a témában érintett intézmény jó hírnevét.
  3. Etikátlan olyan előadók nevével tanfolyamot meghirdetni, akiknek  közreműködéséről nincs konkrét megállapodás.
  4. A képesítést nyújtó tanfolyamok meghirdetésekor pontos  és közérthető  tájékoztatást kell adni a tanfolyam elvégzését vagy a letett vizsgát igazoló bizonyítvány vagy oklevél által megszerezhető képesítésről, annak szintjéről,  illetve egyenértékűségéről. Etikátlan minden olyan képesítés megjelölése /pl.diploma/, amely a jelentkezőket megtéveszti a végzettség törvényes elismerés terén, vagy olyan  képesítés megnevezése, amely jogszabályban, vagy rendelkezésben nem szerepel
  5. Etikátlan olyan tanfolyamok hirdetése, amelynek irreális időtartammal ígérnek meghatározott ismereteket vagy képesítést.
  6. A tanfolyamok hirdetéseiben a részvételi díjat úgy kell közölni, hogy a jelentkezők számára világos és egyértelmű legyen a közölt összeg ellentételezéseként várható szolgáltatás. /tanfolyami díj, vizsgadíj, jegyzetköltség, ellátás, stb./ Etikátlan minden olyan költséginformáció elhallgatása, mely a különböző intézmények ajánlatainak mérlegelé­sekor a jelentkezőt  bizonytalan helyzetbe hozhatja, vagy megtévesztheti.
  7. Etikátlan olyan tanfolyam meghirdetése, mely alvállalkozói közreműködést igényel, de erre vonatkozó ígérvény vagy szerződés nincs a meghirdető birtokába .
 3. A tanfolyamok szervezése

  1. A tanfolyamok hallgatói létszáma igazodjon a tanfolyamon alkalmazott oktatási módszerekhez. Etikátlan a bevételek növelése érdekében az optimális hallgatói létszám növelése.
  2. Etikátlan olyan információ elhallgatása a tanfolyamra jelentkezők tájékoztatása során, amelynek ismerete módosíthatja a megrendelő részvételben való döntését.
  3. Etikátlan más intézmény tanfolyamára jelentkezettek megkeresése és alacsonyabb részvételi díj vagy más előny felajánlásával jelentkezésük visszavonására rábírni.
  4. Etikátlan a résztvevők tájékoztatása, illetve kártalanítása nélkül a meghirdetett tanfolyami program olyan jellegű megváltoztatása, amely a tanfolyam színvonalát vagy szolgáltatásait csökkenti.
  5. Etikátlan olyan tanfolyamok szervezése, amelyek tematikája nincs a szervező birtokában, illetve a tematikát nem legálisan birtokolja.
  6. Etikátlan a tanfolyami hallgatókat küldő cég vagy intézmény beiskolázási döntés elő­készítésében vagy döntésében illetékes munkatársának bármilyen anyagi vagy anyagi jellegű szolgáltatás felajánlása a szervező részéről.
  7. A szakmai tisztesség megőrzése érdekében etikátlan olyan tanfolyamot hirdetni és szervezni, amilyenhez a szükséges technikai és személyi feltételekkel a szervező intézmény nem rendelkezik.
  8. Minden tanfolyamszervező intézménytől elvárható, hogy a jelentkezések elfogadásakor pontos információt szolgáltat a jelentkezés lemondásának feltételeiről és azok pénzügyi következményeiről.
 4. A vizsgák szervezése és lefolytatása
  1. A vizsgák tisztasága érdekében a vizsgák szervezői nem segíthetik a vizsgázók  olyan jellegű kezdeményezéseit, amellyel a vizsgáztatók jóindulatát kívánják megnyerni, még akkor sem, ha e kezdeményezés még nem tartozik a megvesztegetés fogalmába.
  2. Etikátlan az egyes vizsgázók megkülönböztető segítése vagy a vizsgáztatók ilyen irányú befolyásolása.
  3. Etikátlan minden olyan szervezési intézkedés, amely egy vagy több vizsgázónál tapasztalt vagy vélt szabálytalanság észlelése nyomán a vétlen vizsgázókat is szankcionálja.
  4. Etikátlan a vizsga kezdési időpontjának, előre közölt idő tartamának, vagy a vizsgázók számára előre közölt személyi sorrendjének nyomós indok nélküli megváltoztatása.
  5. Etikátlan az előre közölt vizsgamódszerek  /szóbeli, teszt, írásbeli, stb,/ és követelmények megváltoztatása.
  6. A szervezők erkölcsi kötelessége, a vizsgák tartalmi követelményeinek pontos betartatása.
  7. Etikátlan olyan kérdések feltevése a vizsgán, amely a követelmények között nem vagy nem a kérdés súlyának megfelelően szerepelt.
 5. A Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége minden tisztségviselőjétől, alkalmazottjától és tagjaitól elvárt etikus magatartás

  1. A tisztségviselők a szövetség ügyében kezdeményezett eljárásokban a saját véleményüktől,  vagy az általuk képviselt vállalkozástól független magatartást kötelesek tanúsítani.
  2. Etikátlan minden olyan tisztségviselői megnyilvánulás, amely szövetségi ügy kapcsán valamilyen módon a saját vagy a képviselt vállalkozást előnyhöz juttatja, vagy annak a működéséről reklám jellegű információt ad.
  3. A tisztségviselők hivatalos megnyilvánulásukban kötelesek a szövetség egyeztetett véleményét képviselni, etikátlan minden olyan nyilatkozat vagy állásfoglalás amely  nem képviseli a szövetség hivatalos véleményét.
  4. Etikátlan az a tisztségviselő, aki a szövetség nevében eljárva a vállalkozásokat, vagy a szövetséget érintő információkról nem ad teljes körű, nyílt  tájékoztatást.
  5. Etikai vétséget követ el az a tisztségviselő vagy szövetségi alkalmazott, aki a szövetségi információt magának megtartja és ezt vállalkozásának piaci vagy egyéb előnyszerzésre használja fel.
  6. Az érdekképviseleti tevékenységet ellátó tisztségviselő eljárása során felhasználhatja az egyéni sérelmének példáját a szövetség valamennyi tagjára általánosítható sérelem fennállásának bizonyítására.
  7. A Szövetség tisztségviselői – az Elnökség előzetes hozzájárulása nélkül – nem tölthetnek be tisztséget olyan szervezetnél, amelynek céljai nem egyeztethetőek össze a szövetség törekvéseivel. Ez az összeférhetetlenség minden olyan esetben fennáll, amikor a másik tisztség megakadályozhatja, hogy a tisztségviselő a Szövetség, illetve annak tagsága érdekeit maradéktalanul képviselje.
  8. A szövetség tagja, a szövetség felhatalmazása nélkül, a szövetség nevében nem nyilatkozhat.
  9. A  szövetség tagjai nem használhatnak fel mástól jogtalanul szerzett know-how-t,  nem használhatnak más tagéval összetéveszthető nevet.
 6. A minősítés etikája
  1. A szövetség bármely tagja jogosult arra, hogy vállalkozásának minősítését kérje és etikátlan a kért minősítési eljárás indokolatlan halasztása vagy akadályoztatása.
  2. A minősítők részéről etikátlan minden olyan magatartás, amely a minősítést késlelteti megkülönböztetésből, vagy más vállalkozás előnyszerzése érdekében.
  3. Etikátlan a minősítés lefolytatását üzleti titok megszerzésére felhasználni.
  4. Etikátlan a minősítési eljárást a szövetség tagjai esetében úgy megállapítani, hogy az a vállalkozások egy része számára kirekesztő jellegű legyen
  5. Etikátlan a sikertelen minősítést nyilvánosságra hozni.
 7. Eljárási szabályok

  1. Az EB elnöke a hozzá beérkezett bejelentésekről az eljárás megindítása előtt köteles tájékoztatni a bizottság tagjait, és azt a tagszervezetünket, amely ellen bejelentés érkezett. Az EB - amennyiben a bejelentés tartalma indokolja - névtelen bejelentés esetén is vizsgálatot kezdeményez.
  2. Amennyiben a bejelentés nem tagszervezetünk ellen érkezett, és az EB úgy ítéli meg, hogy súlyos etikai szabálysértésről van szó, amelynek tanulságai közérdekűek, megkeresi a bepanaszolt céget és felkéri, hogy nyilatkozzon aláveti-e magát az EB vizsgálatának. Elutasító válasz esetén az EB, az Elnökséggel egyetértésben lefolytathatja az eljárást és általános érvényű, a panaszost és a bepanaszoltat meg nem nevező tartalmú határozatot hozhat, amelyet az Elnökség a Hírlevélben, vagy rendkívül súlyos  esetben a sajtóban tesz közzé.
  3. Az EB a vizsgálat eredményéről minden esetben írásbeli határozatot hoz, amelyet megküld a panaszosnak, a bepanaszolt cégnek és az Elnökségnek.
  4. Az EB határozata ellen, annak kézhezvételét követően 30 napon belül, az érdekeltek az Elnökséghez fordulhatnak panasszal. Az elnökség határozata ellen pedig a következő Közgyűléshez. Amennyiben az Elnökség egyetért az EB határozatával, a Közgyűléshez való fellebbezés nem akadályozza meg az Elnökséget abban,  hogy az EB határozatát közzé tegye.
  5. Az EB elnöke vagy bármely tagja, illetve az Elnökség tagjai ellen kezdeményezett etikai  vizsgálatban kötelezően részt vesz az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság egy-egy képviselője.
  6. Az Elnökség az EB által hozzá eljuttatott határozatát a következő elnökségi ülésen, de legkésőbb 90 napon belül írásban meghozott határozatban erősítheti meg, utasíthatja el vagy kötelezheti az EB-t új eljárás lefolytatására.
 8. Záró rendelkezések
  1. Az EK nem egy lezárt, befejezett szabályrendszer, hanem az EB eseti döntéseivel folyamatosan bővülő iránymutatás tagjaink számára, hogy a változó gazdasági körülmények és a társadalom elfogadott erkölcsi normáinak megfelelően viselkedhessenek és ne tegyék ki magukat támadásnak a konkurencia vagy a fogyasztók részéről.
  2. Az EK a Közgyűlés által történő elfogadásával lép életbe és két Közgyűlés között az EB és Elnökség egyetértésével bővül.
  3. Az EK mellékletébe kerülő eseti döntéseket a következő Közgyűlés jogosult módosítani vagy törölni.
  4. A regionális és szakmai tagozatok jogosultak speciális helyi vagy szakmai érdekeik figyelembevételével a tagozat tagjaira - azok többségi egyetértése esetén - szigorúbb vagy részletesebb etikai normákat előírni.