Üdvözöljük az FVSZ honlapján!

2018.06.14.

DIGITALL: INNOVATION – ALL IN

Írta: B.B.

Az IVSZ innovációs konferenciáján a DIGITALL 2018 Konferencia három pillérre épült.
A tanácskozás els? felében nagyvállalati történeteket hallhattak a résztvev?k a digitális transzformáció kihívásairól, sikerekrül és kudarcokról, a startupok által gerjesztett diszrupciós kihívásokról.
A második pillér a megkerülhetetlen technológiákat vonultatta fel. Az AI, a VR, AR, blockchain mind olyan technológiák, amelyek részben már ma is, de a közeljöv?ben egészen biztosan alapjaiban változtatják meg a gazdaságot és a társadalmat, s amelyeket egész egyszer?en nem lehet figyelmen kívül hagyni.
A két pillér között pedig a digitális hídról osztották meg gondolataikat el?adóink, illetve a panelbeszélgetések résztvev?i, s azt boncolgatták, hogyan er?síthet? a digitális kultúra, s mit?l m?ködik a startupok és nagyvállalatok együttm?ködése.

A rendezvény összefoglalóját az IVSZ weboldalán találják, az el?adások felvételeit Youtube csatornánkon érhet?k el.
A rendezvényen bemutatott prezentációkat Slideshare oldalon böngészhetik.

2018.05.30.

GDPR: ELSŐ ALKALOMMAL NEM BÜNTETNEK

Írta: B.B.

A parlament honlapján megjelent hír alapján:

„75/A. §
A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”

"......A Kormány álláspontja szerint a Rendelet közvetlenül hatályosuló szabályait eredeti rendeltetésüknek megfelelően, vagyis elsősorban a tagállami jogrendszerek közötti különbséget kihasználó multinacionális gazdasági társaságok ellen fellépve szükséges alkalmazni, míg a többi gazdasági szereplő – elsősorban és kiemelten a kis- és középvállalkozások – tekintetében az arányosság elvét figyelembe véve a figyelmeztetés jogkövetkezményét indokolt alkalmazni. Magyarországon ugyanis igen nagyszámú kis- és középvállalkozás működik, amely vállalkozásokra jelentős terheket ró a Rendeletnek való megfelelés biztosítása. E vállalkozások és érdekképviseleti szerveik által jelzett aggályokra is tekintettel, a Javaslat figyelemmel van arra, hogy a kis- és középvállalkozások tekintetében a hatályos jog is tartalmaz ehhez hasonló – a hatósági jogalkalmazást orientáló – rendelkezéseket......"

2018.05.24.

MAGYAR KÖZLÖNY: 94/2018. (V. 22.) KORM. RENDELET A KORMÁNY TAGJAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRÕL

Írta: B.B.

A Magyar Közlöny 2018/070. számában megjelent az alábbi rendelet:
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl  

11. Az innovációért és technológiáért felelõs miniszter feladat- és hatásköre
116.§ Az innovációért és technológiáért felelõs miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány
1.audiovizuális politikáért, 2. állami infrastruktúra-beruházásokért, 3. bányászati ügyekért, 4. belgazdaságért, 5. elektronikus hírközlésért, 6. energiapolitikáért, 7. európai uniós források felhasználásáért, 8. építésgazdaságért, 9. – turisztikai célelõirányzat és a  turisztikai fejlesztési célelõirányzat kivételével – fejlesztési célelõirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenõrzéséért, 10. fogyasztóvédelemért, 11. gazdaságfejlesztésért, 12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, 13. hulladékgazdálkodásért, 14. informatikáért, 15. iparügyekért, 16. kereskedelemért, 17. kormányzati tudománypolitikáért, 18. közlekedésért, 19. nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, 20. területfejlesztésért, 21. víziközmû-szolgáltatásért, 22. tudománypolitika koordinációjáért, 23. szakképzésért és felnõttképzésért felelõs tagja.

137.§ (1) A miniszter a szakképzésért és felnõttképzésért való felelõssége keretében elõkészíti a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a felsõfokú szakképzésre, a szakképzõ intézmények fenntartására, a felnõttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a szakképzésért és felnõttképzésért való felelõssége keretében
a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a tanulószerzõdés alapján a tanulókat megilletõ juttatások részletes szabályait,
b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
c) elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértõi névjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket,
d) meghatározza és rendszeresen felülvizsgálja a szakképzés irányait és a beiskolázás arányait,
e) közremûködik a köznevelési és a felsõoktatási rendszer mûködtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában, valamint az oktatásért felelõs miniszter iskolai rendszerû szakképzést érintõ feladatainak ellátásában.

2018.04.27.

GIGABÍRSÁG, FÉLELEM ÉS KAPKODÁS: ÚJ KORSZAK KEZDÕDIK AZ ADATVÉDELEMBEN

Írta: B.B.

Az Index oldalán olvashatnak egy átfogó beszélgetést a GDPR kapcsán:
Hazai szakértõkkel és a felelõs hatóság elnökével beszélgettünk a megosztó új szabályozásról. Van, aki szerint cégek tucatjai rokkanhatnak bele, mások úgy gondolják, aki eddig betartotta a szigorú magyar szabályokat, nincs félnivalója. Bemutatjuk a GDPR-t, azaz az új európai adatvédelmi rendeletet."

2018.04.19.

NSZFH: SZAKMAI VIZSGAELNÖKÖK ÉS VIZSGABIZOTTSÁGI TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSEI

Írta: B.B.

Az NSZFH oldalán jelentkezhetnek az alábbi továbbképzésre:
Ismét meghirdetésre kerül a Szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok továbbképzése 2018. június 19-re.
A program a gyakorlott vizsgaelnökök részére kíván segítséget nyújtani a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet alkalmazásához vizsgán elõfordult esettanulmányok feldolgozásával.
A részvétel beszámítható a háromévenként kötelezõ továbbképzésbe.
Jelentkezési lap 2018.06.19.
A jelentkezések regisztrációja beérkezési sorrendben történik, maximum 50 fõ jelentkezését tudjuk fogadni. Ha betelt a létszám, nem lesz elérhetõ a jelentkezési lap az online felületen. 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FVSZ MIR HONLAP

 

Képtalálat a következőre: „magyarország kormánya”

 

Képtalálat a következõre: „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal A szakképzés és felnõttképzés szolgálatában”

  

 
 
 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete
  
 
 IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért

 

Nemzeti Együttmûködési Alap 

Akkreditált Felnõttképzési Intézmények Országos Egyesülete 

 


Belépés FVSZ tagoknak:

AJÁNLATKÉRÉS A KÜLSÕ ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSÉRE

Tisztelt Érdeklõdõk!
A Szövetség kizárólag FVSZ tagoktól fogad a külsõ értékelésre történõ felkéréseket.
Belépés az FVSZ-be
Ajánlatkérés

ADATVÉDELEM - GDPR

Az Európai Unió által elfogadott Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR ) 2018. május 25. napjától alkalmazandó, így eddig az idõpontig valamennyi adatkezelõnek egységbe kell hozni adatkezeléseit a rendelettel. A rendelet alkalmazásai jelentõs változást hoznak a mai szabályokhoz képest!

Az adott témával már foglalkoztunk a 2017.11.23-i Szakmai napon egy elõadás keretében. Az FVSZ elnökségének terve szerint a közeljövõben egy workshop keretében folytatja ezt a tájékoztatást az érdeklõdõk számára, errõl hamarosan hírt adunk ki a honlapon.

 Az GDPR-rel összefüggésbe alábbi hivatalos oldalon tájékozódhatnak:
Felkészülés az Adatvédelmi Rendelet alkalmazására 12 lépésben
GDPR végrehajtása kapcsán nyilvánosságra hozott iránymutatások

 

Fizetett hirdetések

Tisztelt Látogatók!

Honlapunkon fizetett hirdetések megjelentetésére van mód. Töltse le a megrendelõlapot, s - ha további kérdései vannak - keresse titkárságunkat!

Megrendelõlap