A Magyar Közlöny 22/106-os számában olvasható:
183. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

....

197. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 305. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány szakképzési államigazgatási szervként a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső értékelése tekintetében az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

198. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 306. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„306. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladata a szakképzés és a felnőttképzés irányításában való közreműködés a jogszabályban meghatározottak szerint, ennek keretében az oktatási rendszer ezen ágazatai működésének ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos államigazgatási és szolgáltatói feladatok ellátása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed.
(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik.
Az államigazgatással és a felnőttképzéssel, a szakképzéssel, valamint a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására külön elnökhelyettest kell kinevezni.
(4) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a szakképzésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnök felett a munkáltatói jogkört a szakképzésért felelős miniszter, az elnökhelyettesek felett a munkáltatói jogkört – a kinevezés és felmentés kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja.”