A Kormány 647/2023. (XII. 28.) Korm. rendelete a felnőttképzést érintő kormányrendeletek módosításáról

A Magyar Közlöny 23/192-ban megjelent:
A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. § A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 11/2020. Korm. rendelet) 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A. § (1) A felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzésért felelős miniszterrel együttműködésben minden év november utolsó napjáig felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket és a felülvizsgálati eljárásban hozott döntése alapján a programkövetelményt – a 20. § (5) bekezdése szerinti esetben a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a nyilvántartásból törli, ha annak szakmai kompetenciái beépítésre kerültek valamely szakma szakmai kompetenciái közé. A törlésről hozott döntését a felnőttképzésért felelős miniszter a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül közli.
(2) A programkövetelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás esetén a törlés és módosítás előtti programkövetelmények alapján folyamatban lévő képzéseket a törléstől vagy módosítástól számított 2 éven belül be kell fejezni.”