A Magyar Közlöny 2019/162.számában megjelent a Kormány a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet tartalmazza.”
2.§ Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az  Sztv. 29.  § (7)  bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a  szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt 1. táblázat szerinti iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az  azonos ágazatba sorolt további szakképesítések minősülnek.”
3. § Az R. 10. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: „(3) A  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézmény a  2020. augusztus 31-én hatályos OKJ szerint iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti képzést 2020. december 31-ig indíthat, amelynek szakmai vizsgáját – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejezni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti képzések vizsgáit a  2020. augusztus 31-én hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint kell megszervezni és lebonyolítani.”

4.§ (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5.§ Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
6.§ Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) és (5)–(7) bekezdése,
b) 2. § (2) és (4) bekezdése,
c) 9. § (2), (4)–(9), (11), (12) és (15)–(17) bekezdése,
d) 2. és 5–7. melléklete.

Mellékletek

A további tartalom megtekintéséhez be kell jelentkeznie. Kérjük . Még nem tag? Csatlakozzon hozzánk!